Кафедра англійської філології

Останні новини

Адреса: 18031, м. Черкаси, б-р Шевченка 79, корпус № 3, ауд. 419

Телефон: (0472) 37-12-23

 

 

Кафедра англійської філології була утворена у 1986 році у результаті поділу єдиної на той час кафедри англійської і німецької мов, що відбулося у зв’язку із розширенням факультету романо-германської філології (зараз ННІ іноземних мов) та збільшенням кількості викладачів. На той час кафедрою завідувала доцент Лук’янова Г.Л., а з 2000 року – доцент Велівченко В.Ф.

Кафедра англійської філології є випускною, вона має значний і довготривалий досвід у справі підготовки висококваліфікованих спеціалістів з теорії та практики англійської мови.

Із 2000 року кафедра значно розширила сферу своєї діяльності, розпочавши підготовку магістрів зі спеціальності «Англійська і німецька мови та література» та аспірантів зі спеціальності 10.02.04. – германські мови.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують висококваліфіковані викладачі, серед яких два доктори наук (Заслужений працівник вищої школи України, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня док. філол. наук, професор Жаботинська С.А. і Відмінник народної освіти України док. пед. наук, доцент Вовк О.І.), дев’ять кандидатів наук (Відмінник народної освіти України, канд. філол. наук, доцент Велівченко В.Ф., канд. філол. наук, доцент Велівченко В.О., канд. філол. наук, доцент Голубнича О.І., канд. філол. наук, доцент Кресан О.Я., канд. філол. наук, доцент Павкін Д.М., канд. філол. наук, ст. викл. Сливка Н.П., канд. філол. наук, ст. викл. Токарчук В.А., канд. пед. наук, викл. Зайцева А.А., канд. пед. наук, викл. Лелеко В.В.) і чотири старших викладачі (Відмінник народної освіти України, ст. викл. Киба Л.М., ст. викл. Корніцький О.Ю., ст. викл. Ніжевська О.С. і ст. викл. Шапарєва О.В).

На кафедрі англійської філології у свій час працювали канд. філол. наук, доцент Єршова О.П., канд. філол. наук, доцент Ваховська О.В., канд. пед. наук, доцент Рудакова Л.П., канд. пед. наук, доцент Береза В.О., канд. філол. наук, ст. викл. Бровченко І.В., ст. викл. Купченко О.Т., Відмінник народної освіти України, ст. викл. Смирнова С.Г., ст. викл. Тимченко Т.О., викл. Бутов О.В., викл. Савенко О.В. До читання лекцій залучалися провідні спеціалісти з інших кафедр університету, зокрема, Заслужений працівник вищої школи України, доктор філол. наук, професор, Селіванова О.О., Відмінник народної освіти України, доктор філос. наук, професор Іщенко М.П., Відмінник народної освіти України, к.п.н., професор Прокопенко Л.І., Відмінники народної освіти України, доценти, Цюра С.В., Фролов В.Д., Присяжнюк Ю.П., Останець Н.С., Савченко О.П., Король В.М., Глазиріна В.М., Губський А.І. та інші.

Викладачі кафедри англійської філології забезпечують викладання переважної більшості теоретичних дисциплін і спецкурсів із лінгвістики, які викладаються у ННІ іноземних мов для студентів 1 – 6 курсів освітнього ступеню «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр», ведуть практичні заняття зі спеціальності, керують науковими (курсовими і магістерськими) роботами студентів, а також виробничими навчальними і науковими практиками студентів. Викладачі кафедри також забезпечують викладання усіх дисциплін із теорії і практики англійської мови для студентів 1 – 5 курсів ННІ української філології і соціальних комунікацій, які навчаються за спеціальністю «Мова і література (українська, англійська)».

Програмно-методичного забезпечення кафедри англійської філології постійно оновлюється: переглядаються, доповнюються і затверджуються програми всіх навчальних дисциплін, удосконалюються методичні рекомендації, готуються навчальні і навчально-методичні посібники для студентів. Колектив кафедри розробив і опублікував Підручник з англійської мови для студентів старших курсів вищих навчальних закладів України, який отримав гриф МОНу. Члени кафедри є авторами навчальних і навчально-методичних посібників із теоретичної граматики англійської мови, лінгвопрагматики, психолінгвістики, методики викладання іноземних мов у середній школі та вищих навчальних закладах тощо.

Значну роль в якісній підготовці фахівців відіграє літературний фонд наукової бібліотеки спеціалізованої автентичної англомовної літератури, зібраної на кафедрі (понад 1000 примірників) з різних галузей лінгвістики, соціології та методики викладання іноземних мов. Зібраний також і чисельний фонд художньої літератури англійською мовою британських і американських класичних і сучасних письменників. Велику роль відіграють і фонди приватних бібліотек викладачів кафедри, що уможливлює ознайомлювати студентів з новими науковими виданнями з мовознавства, різних аспектів англійської мови, когнітивної лінгвістики, лінгвопрагматики, психолінгвістики, методики викладання іноземних мов та ін.

Із 2000 року при кафедрі плідно працює аспірантура, організована док. філол. наук, професором С.А.Жаботинською. У межах загальнокафедральної наукової проблеми «Системні та функціональні аспекти мовлення: лінгвокогнітивний і лінгвопрагматичний аналіз» викладачі та аспіранти кафедри проводять конкретні наукові дослідження. Практичним результатом інтенсивних наукових досліджень став захист кандидатських дисертацій з лінгвістики (Бровченко І.В., Велівченко В.О., Токарчук В.А., Сливка П.П., Радченко О.Ю.) і методики викладання іноземних мов (Зайцева А.А., Лелеко В.В.).

Викладачі кафедри активно й плідно співпрацюють з вищими навчальними закладами і науково-дослідними інститутами України та зарубіжних країн (Київ, Запоріжжя, Ужгород, Дніпропетровськ, Херсон, Харків, Львів та ін.). Тісні зв’язки поєднують викладачів кафедри з колективом Першої міської гімназії м. Черкаси: кафедра постійно надає науково-методичну допомогу, працює над спільними науково-методичними темами, результатом чого є спільні публікації англійською мовою («Країнознавство США», «Навчально-мовленнєві ситуації з англійської мови», «Черкаська область: від року 1954 до року 2004 і далі», «Тести з англійської мови» та ін). Викладачі кафедри читають лекції на запрошення інших вузів та організацій (Інститут управління, м. Черкаси; Київський національний лінгвістичний університет; Київський національний університет технологій та дизайну (Черкаська філія); Харківський національний університет та ін. Викладачі кафедри постійно:

  • запрошуються як голови ДЕК в інші вузи України;
  • запрошуються як голови і члени журі міських та обласних олімпіад з англійської мови;
  • опонують та рецензують дисертаційні дослідження;
  • рецензують наукові статті та науково-методичні праці;
  • керують науковими роботами МАН, рецензують роботи та консультують учнів-членів МАН і вчителів-керівників таких робіт.
  • беруть участь в освітніх програмах, котрі спонсоруються Американськими Радами в Україні;
  • надають допомогу студентам, які подають аплікаційні форми на програми навчання за кордоном.

 

Склад кафедри:

1. Жаботинська Світлана Анатоліївна – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор

2. Велівченко Валентина Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент

3. Вовк Олена Іванівна – доктор педагогічних наук, професор

4. Велівченко Віктор Олегович – кандидат філологічних наук, доцент

5. Голубнича Ольга Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент

6. Кресан Олена Ярославівна – кандидат філологічних наук, доцент

7. Павкін Дмитро Михайлович – кандидат філологічних наук, доцент

8. Рудакова Людмила Пилипівна – кандидат педагогічних наук, доцент

9. Сливка Наталія Петрівна – кандидат філологічних наук, викладач

10. Токарчук Вікторія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, старший викладач

11. Зайцева Аліна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, викладач

12. Киба Людмила Михайлівна – старший викладач

13. Корніцький Олександр Юрійович – старший викладач

14. Ніжевська Оксана Сергіївна – старший викладач

15. Шапарєва Олена Вікторівна – старший викладач

16. Лелеко Вікторія Володимирівна – викладач

17. Деркач Анастасія Сергіївна – старший лаборант, викладач

SP Simple Map