Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

Поліщук Олександр Леонідович

кандидат філологічних наук

старший викладач кафедри іноземних мов

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

  

Контактна інформація:
роб.тел.: 8(0472) 35-13-82
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта:
1995 – 2000 – ЧДУ ім. Б. Хмельницького, диплом спеціаліста, кваліфікація “вчитель англійської і німецької мови та літератури”  
2002 – 2005 – Київський національний лінгвістичний університет (аспірантура)

лютий 2013 – успішний захист дисертації зі спеціальності 10.02.04 – германські мови

 

Дисципліни:

Іноземна мова професійного спрямування (1-3 курс)
Основи наукової комунікації іноземною мовою (5-6 курс)

Німецька мова

 

Професійна діяльність:

Листопад, 2000 – серпень, 2002: асистент кафедри іноземних мов;
вересень, 2005 – серпень, 2010: викладач кафедри фонетики та граматики англійської мови;

січень, 2011 – серпень, 2014: викладач кафедри іноземних мов;

серпень, 2014 – до тепер: старший викладач кафедри іноземних мов.

 

Напрям наукової діяльності та надруковані статті:

германські мови
невербальна семіотика

 

 1. Проксемна поведінка мовної особистості у прагматичному аспекті // Наукові записки. - Випуск 145. - Серія: Філологічні науки. - Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. - С. 229 – 232 (0,4 др. арк., 30 б.)
 2. Управління дискурсом засобами проксеміки // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2016 р. НТУУ «КПІ». – К.: Кафедра. – С. 67 – 68 (0,1 др. арк., 15 б.)
 3. Культурологічний аспект номінацій проксемних дій комунікантів у дискурсі // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 17 квітня 2014 р. НТУУ «КПІ». - К.: Кафедра. - С.73 -75
 4. Прагматичні особливості проксемної поведінки мовної особистості // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. 16 квітня 2015 р. НТУУ «КПІ». – К.: Кафедра. - С. 40 – 42
 5. Лінгвокультурний аспект номінацій проксемних дій комунікантів у дискурсі // Наукові записки. - Випуск 138. - Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – С. 121 - 125
 6. Поліщук О.Л. Комунікативний аспект проксемічних дій у сучасному англомовному соціумі / О. Л. Поліщук // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : [зб. наук. праць / відп. ред. В. Д. Каліущенко]. –– Донецьк : Донец. держ. ун-т, 2003. –– С. 166––171.
 7. Поліщук О.Л. Застосування синергетичного підходу до інтерпретації номінацій невербального компоненту комунікації "проксемічні дії" /
  О. Л. Поліщук // Система і структура східнослов'янських мов : До 170-річчя з дня народження О. О. Потебні : [зб. наук. праць / відп. ред. В. І. Гончаров]. ––
  К. : Знання України, 2005. –– С. 260––265.
 8. Поліщук О.Л. Дискурсивна специфіка номінацій проксемних дій комуніканта / О. Л. Поліщук // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Філологічні науки. –– Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. ––
  Вип. 22. –– Т. 2. –– С. 94––99.
 9. Поліщук О.Л. Номінації невербального компонента комунікації "проксемні дії" у сучасному англомовному дискурсі / О. Л. Поліщук // Наукові записки. Серія "Філологічна" : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.  ["Міжкультурна комунікація : мова – культура – особистість"], (Острог,22––23 квітня 2010 р.) –– Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2010. –– Вип. 14. –– С. 98––109.
 10. Полищук А.Л. БОЛЬШОЙ КАРЕТНЫЙ ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА ВЫСОЦКОГО / А.Л. Полищук // «ХХI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс» : Периодическое научное издание. – Пенза : Изд-во Пенз. гос. технол. акад., 2012. – С. 84––87.
 11. Polishchuk O.L. Spatial Deixis as a Methodology for Communicants’ Proxemic Actions Research / O. L. Polishchuk // Проблеми загальної, германської, романської та слов'янської стилістики : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., (Горлівка,19––20 травня2005 р. ) / М-во освіти і науки України, Горлів. держ. пед. ін-т іноз. мов. –– Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2005. –– Т.1. –– С. 108––111.
 12. Polishchuk O.L. Labels for Proxemic Actions as Spatial Deixis /
  O. L. Polishchuk// Recent Trends in Language and Literature Studies: Insights and Approaches. Ukrainian Society for the Study of English. 3rd Symposium : Abstracts, (Kyiv, 6––8 October 2005) / Kyiv National Linguistic University.–– K. : Vyd. tsentr KNLU, 2005. –– P. 37––38.
 13. Поліщук О.Л. Гармонізація мовленнєвої взаємодії комунікантів засобами проксеміки / О. Л. Поліщук // Ukrainian Society for the Study of English. 4th Symposium : Abstracts,(Kyiv, 10––12 October 2007)/ Kyiv National Linguistic University. –– K. : Vyd. tsentr KNLU, 2007. –– P. 72––73.
 14. Поліщук О.Л. Управління дискурсом за допомогою засобів проксеміки / О. Л. Поліщук // Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій : матеріали наук.-практ. конф., (Київ, 2––4 квітня 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. –– К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. –– С. 141––142.