Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

 

 

Овсієнко Леся Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація:
роб. тел.: 8(0472) 33-08-63

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта:
2008-2011 – Київський національний лінгвістичний університет, диплом кандидата філологічних наук (2014 р)

 

Дисципліни викладання:

Практичні:

Практика німецької мови (І курс (бакалавр, спеціаліст, магістр))

Німецька мова (ІV курс)

Теоретичні:

Історія німецької мови (ІІ курс)

Теорія дискурсу (І курс спеціаліст / магістр)

Основи теорії комунікації (ІV курс)

Актуальні питання теорії німецької мови (І курс спеціаліст)

Загальне мовознавство (І курс магістр)

 

Позанавчальна діяльність:

Керівник наукового гуртка з проблем дискурсології

Керівник студентських наукових робіт (магістерські роботи)

Керівник учнівських наукових робіт МАН

Координатор Асоціації українських германістів від Черкаської обл..

 

Професійна діяльність та нагороди:

2006 – 2008р. – викладач кафедри німецької філології Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького;

2011 р. – викладач кафедри німецької мови і перекладу Київського національного лінгвістичного університету;

2011 – до цього часу: викладач кафедри німецької філології Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницього.

Грамота департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (2016 р.)

Подяка Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
(2016 р.)

 

Підвищення кваліфікації:

 1. Семінар Гете-Інституту „Europa? Ich will es wissen“ (сертифікат від 30.12.2015)
 2. Семінар Гете-Інституту „Digitale Medien im Unterricht und in der Lehre“ (сертифікат від 21.02.2016)

 

Сертифікати

 1. Сертифікат учасника чергової звітної виборчої конференції Української спілки германістів вищої школи (30 вересня 2016), КНЛУ, Київ
 2. Сертифікат учасника у міжвузівському круглому столі «Дидактика перекладу: основні проблеми підготовки студентів-перекладачів у сучасних умовах» (27 квітня 2016), Черкаський державний технологічний університет, Черкаси

 

Дослідницькі інтереси:

Типологія аксіологічних стратегій і тактик у німецькомовному діалогічному дискурсі

 

Опубліковані праці:

 1. Ovsienko L. Besonderheiten des Internetwortschatzes in der modernen deutschen Sprache / L. Ovsienko // Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine : матеріали ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (29-30 вересня 2017 р). – Чернівці, 2017. – С. 94-95.
 2. Овсієнко Л.О. Перспективи грантових програм / Л. О. Овсієнко // Наука і інноватика: вітчизняний і зарубіжний досвід. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародного круглого столу (25 травня 2017). – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017.– С. 70-71.
 3. Овсієнко Л. О. Комунікативно-прагматична організація німецькомовного Інтернет-дискурсу / Л. О. Овсієнко // Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал. – Одеса : Вид-во Одес. юридичної академії, 2017. – Вип. 9. – Т.1. – С. 186-189.
 4. Овсієнко Л.О. Специфіка організації Інтернет-дискурсу / Л. О. Овсієнко // Актуальні питання германістики та перекладознавства : Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (25 квітня 2017 р.). – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 52-53.
 5. Ovsienko L. Bewertung in der harmonischen Situation des deutschsprachigen Diskurses/ L. Ovsienko // Матеріали ХXIII Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів ["Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку"], (Львів, 4– 6 жовт. 2016 р.). / Асоц. укр. германістів, Львів. нац. ун-т. ім. І. Франка. – Л. : ПАІС, 2016. – С. 117– 119.
 6. Овсієнко Л.О. Проблема оцінного та дескриптивного компонентів значення у німецькомовному діалогічному дискурсі / Л.О. Овсієнко // Матеріали ХVIII всеукр. наук конф. молодих учених [Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка-2016»] (21-22 квітня 2016) / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Б Хмельницького, 2016. – С. 304-306.
 7. Овсієнко Л. О. Реалізація імпліцитних смислів у контексті німецькомовного діалогічного дискурсу / Л.О. Овсієнко // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – № 7 (340).
 8. Овсієнко Л. О. Аксіологічні стратегії й тактики в конфліктній ситуації німецькомовного діалогічного дискурсу / Л.О. Овсієнко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – Вип. 138. – С. 118-120.
 9. Овсієнко Л.О. Пейоративний аспект семантики фразеологічних одиниць сучасної німецької мови / Л.О. Овсієнко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна: [зб. наук. праць]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – С. 275-277.
 10. Овсієнко Л.О. Експліцитно виражена оцінка в контексті німецькомовного діалогічного дискурсу / Л.О. Овсієнко // Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – Вип. 20. – С. 136-140.
 11. Овсієнко Л. О. Оцінка як комплімент і похвала в німецькомовному діалогічному дискурсі / Л. О. Овсієнко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія : Філологія : [зб. наук. праць]. – Вінниця : Планер, 2014 – Вип. 19. – С. 243-248.
 12. Овсієнко Л. О. Особливості комунікативної взаємодії у конфліктній ситуації спілкування/ Л. О. Овсієнко // Матеріали ХІІ Міжнар. наук. конф. ["Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація"], (Харків, 1 лют. 2013 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2013. – С. 238–240.
 13. Овсиенко Л. А. Типология аксиологических стратегий и тактик в гармоничной ситуации немецкоязычного художественного дискурса / Л. А. Овсиенко // Материалы VII международной заочной научно-практической конференции ["Научная дискуссия: вопросы филологии, искуствоведения и культурологии"], (Москва, 10 декабря 2012). – М. : Международный центр науки и образования, 2012. – Ч ІІ. – С. 147–151.
 14. Овсієнко Л. О. Комунікативна ситуація в контексті діалогічного дискурсу / Л. О. Овсієнко // Матеріали XІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів ["Німецька мова в українському контексті: формування мовної компетенції, контрактивні дослідження та міжкультурна комунікація"], (Одеса, 21–22 верес. 2012 р.) / Асоц. укр. германістів, Одес. нац. ун-т. ім. І. І. Мечникова. – О. : Фенікс, 2012. – С. 141–143.
 15. Овсієнко Л. О. Національно-культурна специфіка вираження оцінки в німецькомовному діалогічному дискурсі / Л. О. Овсієнко // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : у 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105 (2). – С. 534–539.
 16. Овсієнко Л. О. Інтенційна спрямованість оцінних висловлень у ситуаціях міжособистісного спілкування німецькомовного діалогічного дискурсу / Л. О. Овсієнко // Зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. ["Сучасна філологія, методика викладання іноземних мов та теорія і методика професійної освіти у міжнародному просторі мови та культури"], (Черкаси, 14 берез. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ФОП Велівченко В.О., 2012. – С. 59–62.
 17. Овсієнко Л. О. Стратегії і тактики в діалогічному дискурсі / Л. О. Овсієнко // Матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. ["Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація"], (Харків, 3 лют. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2012. – С. 197–199.
 18. Овсієнко Л. О. Реалізація оцінного стереотипу: гендерний аспект (на матеріалі німецького діалогічного мовлення) / Л. О. Овсієнко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія : Філологія – Педагогіка – Психологія : [зб. наук. праць]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – Вип. 23. – С. 140–146.
 19. Franko O. Evaluation in der Rede von Männern und Frauen / O. Franko, L. Owsienko // Germanistik in der Ukraine. – K. : Verlagszentrum der KNLU, 2010. – Jahrheft 5. – S. 36–42.
 20. Овсієнко Л. О. Номінативні засоби вираження оцінки та їхній прагматично маркований компонент (на матеріалі німецької художньої прози) / Л. О. Овсієнко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія : [зб. наук. праць]. – Вінниця : Планер, 2010. – Вип. 12. – С. 154–159.
 21. Овсієнко Л. О. Оцінка як імплікатура діалогічного дискурсу (на матеріалі німецької художньої прози) / Л. О. Овсієнко // Мовні і концептуальні картини світу : [зб. наук. праць]. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 29. – С. 159–164.
 22. Овсієнко Л. О. Суб’єкт та об’єкт оцінки у діалогічному дискурсі (на матеріалі німецької художньої прози) / Л. О. Овсієнко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89 (5). – С. 311–315.
 23. Овсієнко Л. О. Функціонально-прагматична сутність оцінки як категорії дискурсу та основні підходи щодо її вивчення / Л. О. Овсієнко // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2010. – Вип. 10. – С. 184–187.
 24. Овсієнко Л. О. Лексичні засоби інтенсифікації оцінки в німецькомовному діалогічному дискурсі / Л. О. Овсієнко // Матеріали ХVII Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів ["Викладання та вивчення німецької мови в міжкультурному просторі"], (Львів, 22–23 жовт. 2010 р.) / Асоц. укр. германістів, Львів. нац. ун-т. ім. І. Франка – Л. : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 118–119.
 25. Овсієнко Л. О. Оцінно-прагматична настанова комунікантів у німецькомовному діалогічному дискурсі / Л. О. Овсієнко // Матеріали наук.-практ. конф. ["Мова, освіта, культура в контексті Євроінтеграції"], (Київ, 21–23 квіт. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. – С. 125–128.
 26. Овсієнко Л. О. Аксіологічне поняття оцінки в діалогічному дискурсі / Л. О Овсієнко // Матеріали ІХ Міжнар. наук. конф. ["Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація"], (Харків, 5 лют. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2010. – С. 225–227.
 27. Овсієнко Л. О. До питання щодо основних підходів при вивченні оцінки / Л. О. Овсієнко // Матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів ["Перспективи німецької мови та германістики в Україні"], (Чернівці, 16–17 жовт. 2009 р.) / Асоц. укр. германістів, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : "Книги ХХІ", 2009. – С. 74–75.
 28. Овсієнко Л. О. Специфіка оцінної мовленнєвої діяльності комунікантів у німецькомовному діалогічному дискурсі / Л. О. Овсієнко // Матеріали наук.-практ. конф. ["Мова, освіта, культура, в контексті Болонських реалій – ІІ"], (Київ, 1–3 квіт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. – С. 239–241.
 29. Овсієнко Л.О. Похідні слова у науковому стилі // Л.О. Овсієнко, Л.М. Поліщук // Матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів і VIII Україно-баварського конгресу германістів ["Теорія і практика викладання німецької мови як іноземної: перспективи розвитку"], (Тернопіль, 24–25 жовт. 2008 р.). – Тернопіль : Вид-во ТНПУ", 2009. – С. 160–162.
 30. Arutünjan, N.J., Lastovezka, O.P., Оvsijenko, L.O. Methodische Erarbeitung in der Hauslektüre (für das 2. Studienjahr). – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 21 с.
 31. Овсієнко Л.О. Синонімія німецьких похідних іменників суфіксального типу / Л.О. Овсієнко // Матеріали VIII Всеукр. наук конф. молодих учених [Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді] (18-19 травня 2006) / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Б Хмельницького, 2006. – С. 85.