Сайт ННІ іноземних мов

 

 

 

Тесля Вікторія Анатоліївна, завідувач кафедри німецької філології, кандидат філологічних наук, доцент

 

Контактна інформація
Корпус 3, к. 410
Телефон: 0472 45 30 95
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта

2000 – 2005 р. – ЧНУ ім. Б. Богдана Хмельницького. Диплом спеціаліста з відзнакою

2007 – 2010 р. – Київський лінгвістичний університет (аспірантура).

Жовтень 2012 р. – Успішний захист кандидатської дисертації

 

Дисципліни викладання
Практика усного і писемного мовлення (3 курс)
Теорія і практика перекладу (1 курс ОКР спеціаліст та 1 курс ОC магістр)
Основи наукової комунікації іноземною мовою (2 курс ОC магістр)
Німецька мова (3 курс)

Член Вченої ради Навчально-наукового інституту іноземних мов

 

Професійна діяльність та нагороди

Сертифікат про проходження курсів від Goethe Institut “Unterrichtshospitation und Methodik/Didaktik auf den Niveaus B1-C2”, Berlin 2011

Подяка від департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, 2013

Сертифікат про участь у семінарі „Europa? Ich will es wissen“, Київ 2015

Сертифікат про участь у семінарі „Berufsfelder Deutsch – Deutsch in Schule und Hochschule in der Ukraine heute“, Київ 2016

Почесна грамота Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького, 2016

Сертифікат про участь у семінарі „Digitale Medien im Unterricht und in der Lehre“, Київ 2016

Сертифікат про участь у загальноукраїнському форумі вчителів німецької мови (25.11.2016–26.11.2016) – м. Київ, Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського.

 

Дослідницькі інтереси та публікації
Лексикологія німецької мови

Комунікативна лінгвістика

Лінгвокультурологія

 

Опубліковані праці:

 1. Тесля В. А. Entlehnte Interjektionen in der deutschen Gegenwartssprache // В. А. Тесля // Актуальні питання германістики та перекладознавства : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (25 квітня 2017 р.). – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 21–22.
 2. Тесля В. А. Реалізація лексичного значення вигуків сучасної німецької мови в контексті / В. А. Тесля // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. – Серія «Філологія, Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький; Кременчук : Видавець ПП Щербатих О.В., 2017. – Випуск 25. – C. 404–410.
 3. Тесля В. А. Мовна комунікація в контексті культури / В. А. Тесля // Проблеми лінгвістичної семантики: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (24 листопада 2016 р.). – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 15–18.
 4. Тесля В. А. Semantische Besonderheiten der emotiven Interjektionen im Deutschen : збірник тез ХХІІ конференції Асоціації українських германістів «Українська германістика в діалозі культур». – Львів, 2015. – С. 131–133.
 5. Навчальний посібник з дисципліни «Практика німецької мови» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (німецька)), галузі знань 0203 Гуманітарні науки, Черкаси: ЧНУ, 2014. – 62 с.
 6. Тесля В.А. Емотивні вигуки в сучасній німецькій мові як засіб вираження емоцій і почуттів людини / В.А. Тесля // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія, 2014. – С. 368–371.
 7. Тесля В.А. Волітивні вигуки в сучасній німецькій мові: семантичний аспект / В.А. Тесля // Східнослов’янська філологія. – Мовознавство. Вип. 26. / Горлівський ін.-т іноземних мов; Донецький нац. ун-т. Редкол.: С.О. Кочетова та інш. – Горлівка: Видавництво ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2014. – С. 128–130.
 8. Тесля В.А. Відмінність між планом вираження і планом змісту вигуків в українській та німецькій мовах / В.А. Тесля // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 126. – С. 262–266.
 9. Тесля В.А. Джерела походження вигуків німецької мови / В.А. Тесля // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки, №7 (300). – Черкаси: ЧНУ, 2014. – С. 131–136.
 10. Тесля В.А. Функції вигуків сучасної німецької мови в емотивно насиченому контексті / В.А. Тесля // Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Відп. ред. Г.І. Мартинова. – Черкаси, 2014. – Вип. 18. – С. 178–182.
 11. Тесля В.А. Interjektionen in der Deutschen Gegenwartssprache: semantischer Aspekt / В.А. Тесля // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Черкаси: ЧНУ, 2014. – С. 135–138.
 12. Відмінність між планом вираження і планом змісту вигуків в українській та німецькій мовах / В.А. Тесля // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 126. – С. 262–266.
 13. Навчальний посібник з дисципліни «Практика німецької мови»
  для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література (німецька)), галузі знань 0203 Гуманітарні науки, Черкаси: ЧНУ, 2014. – 62 с.
 14. Teslia, V. Interjektionen als Ausdruck von Emotionen und Empfindungen: national-kulturelle Besonderheiten / V. Teslia // Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур: матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів. – Львів: ПАІС, 2013.
 15. Тесля В. А. Звуконаслідування німецької мови як засоби відображення навколишньої дійсності / В. А. Тесля // Роль німецької мови у трансфері освіти, науки та культури : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоц. укр. германістів, (Ужгород, 28‒29 жовтня 2011р.) / Асоц. укр. германістів, Ужгород. нац. ун-т. ‒ Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2011. ‒ С. 184‒185.
 16. Тесля В. А. Класифікація вигуків за іллокутивною метою / В. А. Тесля // Тези доповідей Х наук. конф. [Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація], (Харків, 4 лютого 2011 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. ‒ Х. : Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2011. ‒ С. 291‒292.
 17. Тесля В. А. Семні характеристики вигуків німецької мови / В. А. Тесля // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). ‒ Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. ‒ Вип. 81 (4). ‒ С. 327‒333.
 18. Тесля В. А. Комунікативно-прагматичні функції вигуків / В. А. Тесля // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). ‒ Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. ‒ Вип. 89 (5). ‒ С. 333‒337.
 19. Тесля В. А. Лінгвокультурологічний аспект дослідження національно-культурної своєрідності вигуків у сучасній німецькій мові / В. А. Тесля // Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій ‒ ІІ : матеріали наук.-практ. конф., (Київ, 1‒3 квітня 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. ‒ К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. ‒ С. 161‒162.
 20. Тесля В. А. Дослідження національно-культурної своєрідності вигуків у сучасній німецькій мові: лінгвокультурологічний аспект / В. А. Тесля // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка : Філологічні науки. ‒ Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. ‒ Вип. 20. ‒ С. 657‒660.
 21. Тесля В. А. Емотивність як єдність інтелектуального та емоційного / В. А. Тесля // Мова і культура : [наук. журнал]. ‒ К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. ‒ Вип. 11. ‒ Т. ІІ (114). ‒ С. 41‒45.
 22. Тесля В. А. Вигуки німецької мови у міжкультурній комунікації / В. А. Тесля // Психолого-педагогічні проблеми освіти і виховання в умовах глобалізації та інтеграції освітніх процесів : тези доповідей наук. конф. кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, (Київ, 12 грудня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. ‒ К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. ‒ С. 180‒182.