Кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови

Об'єднуватися разом - початок,

бути разом - прогрес,

працювати разом - успіх.

Henry Ford

 

Адреса: 18031, м. Черкаси, б-р Шевченка 79, корпус № 3, ауд. 419

Телефон: (0472) 37-12-23

Розташування: Корпус № 3 ЧНУ, ауд. 419

 

Витоки кафедри сягають 1986 року, коли у результаті поділу єдиної на той час кафедри англійської і німецької мов, що відбувся у зв’язку із розширенням та розбудовою факультету романо-германської філології (зараз Навчально-науковий інститут іноземних мов) була створена кафедра англійської філології (з 2017 року – Кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови).

Першим завідувачем новоствореної кафедри стала доцент Лук’янова Г.Л., з 2000 року до 2017 кафедру очолювала доцент Велівченко В.Ф., у 2017-2020 роках кафедрою керувала професор Вовк О.І., з 2020 року кафедрою керує доцент Радченко О. Ю.

Наразі на кафедрі працює 12 викладачів, з них – 2 професори,  9 кандидатів наук.

2021 рік – ювілейний, кафедра відзначає своє 35-річчя. Сьогодення кафедри визначається орієнтацією на якісно нові підходи до надання студентам необхідного для сучасного спеціаліста обсягу знань відповідно до запитів і потреб інформаційного суспільства, формування гнучкості й системності наукового мислення та комунікативно-когнітивних навичок студентів.

Навчальні плани кафедри базуються на фундаментальних дисциплінах, які в поєднанні з ґрунтовною практичною підготовкою, дозволяють сформувати фахівця високої кваліфікації. Навчальні програми кафедри орієнтують студентів на науково-дослідницьку та педагогічну діяльність.

Кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови готує магістрів зі спеціальності 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) ОП Мова і література (англійська),  ОП Мова і література (англійська, німецька) та спеціальності 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) ОП Мова і література (англійська), ОП Мова і література (англійська, німецька), ОП Мова і література (англійська, зарубіжна).

Заслужений працівник освіти України, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня, доктор філологічних наук, професор С.А. Жаботинська представляє у світі українську когнітивну лінгвістику, очолює створену нею науково-дослідну лабораторію когнітивно-дискурсивних досліджень, яка займається  впровадженням нової, когнітивно-орієнтованої методики викладання іноземних мов у навчання студентів мовних і немовних спеціальностей у ЧНУ імені Богдана Хмельницького.  Доробком останніх років є низка праць у галузі когнітивної політичної лінгвістики.

Відмінник народної освіти України доктор педагогічних  наук, професор Вовк О.І. займається проблемою комунікативно-когнітивної компетентності студентів-філологів у світлі нової парадигми сучасної освіти.

Доктор філологічних наук, професор С.А. Жаботинська та доктор педагогічних  наук, професор О.І. Вовк успішно керують аспірантською науковою діяльністю.

Викладачі кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови забезпечують викладання переважної більшості теоретичних дисциплін і спецкурсів із лінгвістики та методики навчання іноземних мов, які викладаються у ННІ іноземних мов для студентів 1–6 курсів освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр», ведуть практичні заняття зі спеціальності, керують науковими (курсовими і магістерськими) роботами, а також виробничими навчальними і науковими практиками студентів. Викладачі кафедри також забезпечують викладання всіх дисциплін із теорії і практики англійської мови для студентів 1–4 курсів ННІ української філології і соціальних комунікацій, які навчаються за спеціальністю «Мова і література (українська, англійська)» та бакалаврів і магістрантів спеціальності «Журналістика», викладання іноземної (англійської) мови за професійним спрямуванням для спеціальності «Міжнародні відносини, соціальні комунікації та регіональні студії» (ННІ міжнародних відносин, історії та філософії).

У межах загальнокафедральної наукової проблеми «Когнітивно-дискурсивні студії: теоретичні і прикладні аспекти» викладачі та аспіранти кафедри проводять конкретні наукові дослідження. Практичним доробком інтенсивних наукових досліджень став захист кандидатських дисертацій з лінгвістики (Бровченко І.В., Велівченко В.О., Радченко О.Ю., Токарчук В.А., Сливка Н.П.) і методики викладання іноземних мов (Зайцева А.А., Лелеко В.В., Афанасьєва О.С.).

Програмно-методичне забезпечення кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови постійно оновлюється: переглядаються, доповнюються та затверджуються програми всіх навчальних дисциплін, удосконалюються методичні рекомендації, готуються навчальні й навчально-методичні посібники для студентів. Колектив кафедри розробив і опублікував підручник з англійської мови для студентів старших курсів вищих навчальних закладів України, який отримав гриф МОНу, значну кількість навчально-методичних посібників з методики навчання англійської мови у молодших, середній та вищих навчальних закладах за авторства професора Вовк О.І. Члени кафедри є авторами навчальних і навчально-методичних посібників із теоретичної граматики англійської мови, лінгвопрагматики, психолінгвістики тощо.

Значну роль у якісній підготовці фахівців відіграє літературний фонд наукової бібліотеки спеціалізованої автентичної англомовної літератури з різних галузей лінгвістики, соціології та методики викладання іноземних мов, зібраний на кафедрі (понад 1000 примірників), а також чисельний фонд художньої літератури англійською мовою британських та американських класичних і сучасних письменників. Велику роль відіграють і фонди приватних бібліотек викладачів кафедри, що уможливлює постійне ознайомлення студентів із новими науковими виданнями з мовознавства, різних аспектів англійської мови, когнітивної лінгвістики, лінгвопрагматики, психолінгвістики, методики викладання іноземних мов тощо.

Викладачі кафедри активно залучені до міжнародної наукової діяльності, підтримують зв'язки із різноманітними навчальними закладами та науковими установами України та зарубіжжя. Тісні зв’язки поєднують викладачів кафедри з колективом Першої міської гімназії м. Черкаси: кафедра постійно надає науково-методичну допомогу, працює над спільними науково-методичними темами, результатом чого є спільні публікації англійською мовою («Країнознавство США», «Навчально-мовленнєві ситуації з англійської мови», «Черкаська область: від року 1954 до року 2004 і далі», «Тести з англійської мови» та ін). Викладачі кафедри читають лекції на запрошення вищих закладів освіти та організацій (Інститут управління, м. Черкаси; Київський національний лінгвістичний університет; Київський національний університет технологій та дизайну (Черкаська філія); Харківський національний університет та ін.

Професора  С.А.  Жаботинську до читання лекцій запрошують університети та дослідницькі інститути світу.

Завідувач кафедри доцент Радченко О.Ю. керує міжнародним проєктом Еразмус+ «Foreign Language Teacher Training Capacity  Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration» (MultiEd). У проєкті безпосередню участь беруть члени кафедри  С.А.  Жаботинська, О.І.Вовк та В. А.Токарчук. 

Доцент Сливка Н.П. – координатор двох проєктів ICM  КА107 Erasmus + (зарубіжний партнер проєктів –  університет Вальядоліда).

Викладачі кафедри постійно:

  • запрошуються як голови ДЕК в інші ВНЗ України;
  • запрошуються як голови і члени журі міських та обласних олімпіад з англійської мови;
  • опонують та рецензують дисертаційні дослідження;
  • публікуються у зарубіжних наукових виданнях, зареєстрованих в наукометричних базах;
  • рецензують наукові статті та науково-методичні праці;
  • керують науковими роботами МАН, рецензують роботи та консультують учнів-членів МАН і вчителів-керівників таких робіт;
  • беруть участь в освітніх програмах, котрі спонсоруються Американськими Радами в Україні;
  • беруть участь у міжнародних конференціях;
  • надають допомогу студентам, які подають аплікаційні форми на програми навчання за кордоном;
  • проходять стажування у наукових та освітніх закладах України та за кордоном.

Головна мета підготовки на кафедрі англійської філології та методики навчання англійської мови – освіта, яка об'єднує фундаментальні теоретичні знання і сучасні професійні навички міжнародного спілкування, орієнтовані на нові соціально-економічні умови розвитку.

Кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови – випускова і ми відпускаємо у світ зрілих особистостей, здатних відкривати нові горизонти і орієнтуватися у нових світах.

 

Адреса та контакти

 м. Черкаси,

бульвар Шевченка, 79,

навчальний корпус № 3,

4 поверх, каб. 413, 415

 (0472) 36-03-22

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2017 - 2021 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Усі права захищені

Search